Home

hayward


13. R E V I J A K R A T K O G F I L M A " I S P O D T E P I H A "
Poziv za prijavu filmova

13. REVIJA KRATKOG FILMA " I S P O D T E P I H A " u organizaciji udruge "CR/ve/NI TEPIH" održat će se u Dubrovniku 30. listopada 2020. g. uoči Dana Svih svetih. Ljudski praxis tako je često povijest aberacija, destrukcije, morbidnosti. I, tek ponekad -plemenitosti, ljepote. A jedino plemenitost daje čovjekovom životu smisao i estetsku dimenziju. Stoga je i Zemlja često mjesto užasa. I, ponekad - mjesto ljepote. - I onda kad se bavimo fenomenologijom užasa, mi smo na strani ljepote - svojim životom i svojim kratkim filmovima ........

Svoje radove možete slati putem vimea do 10. listopada 2020. na
smiljatadic@net.hr


13th S H O R T F I L M R E V I E W " U N D E R T H E C A R P E T "
Call for works

13th SHORT FILM REVIEW " U N D E R T H E C A R P E T " will take place in Dubrovnik on October 30, 2020. in the eve of All Saints' Day. Human praxis is so often a history of aberrations, destruction, morbidity. And only sometimes - nobility, beauty. Therefore, the Earth is often a place of horror. And, sometimes, a place of beauty. And only nobility gives human life meaning and aesthetic dimension. - And then when we treated the phenomenology of horror, we are on the side of beauty - with our lives and our short films ........

You can send Your work Via Vimeo by October 10, 2020 at
smiljatadic@net.hr

12. Revija KRATKOG FILMA "ISPOD TEPIHA"
poziv za prijavu filmova

12.Revija kratkog filma "Ispod tepiha" održat će se Dubrovniku, u Art radionici Lazareti uoči dana Svih Svetih 30. rujna 2019.

Je li danas moguća svetost, je li moguć posvećen život u svijetu zarobljenom beskrupuloznom i bezgraničnom pohlepom i nasiljem koji se manifestiraju kao perpetuum mobile (globalnog) uništenja. Odgovor na to pitanje je svakako potvrdan. - Stoga želimo filmskim jezikom pokazati da je mudrost moralnog života osmišljenog empatijom, bez tereta gramzivosti i nasilja - nadmoćna slijepom nagonu za otimanjem, za grabežom, razornim kako za ljudske živote tako i za opstojnost našeg planeta.

Svoje radove možete slati putem vimea na
smiljatadic@net.hr


12th SHORT FILM REVIEW "UNDER THE CARPET"
call for works

12. The Short Film Review "Under the Carpet" will be held in Dubrovnik at Lazareti Art Workshop on 30.10.2019. on the eye of All Saints Day. .

Is holiness possible today, is it possible for a consecrated life in a world trapped by unscrupulous and boundless greed for reaches and violence manifested as the perpetuum of mobile (global) destruction? The answer to that question is certainly yes. - Therefore, we want to show in the film language that wisdom of moral life, conceived by empathy, free from the burden of avariciousness and violence - is superior to the blind predatory instinct, destructive both for human life and for the survival of our planet.

You can send Your work Via Vimeo at
smiljatadic@net.hr
*************************************************************************************************

11. Revija KRATKOG FILMA "ISPOD TEPIHA"
poziv za prijavu filmova

11.Revija kratkog filma "Ispod tepiha" održat će se Dubrovniku, u Art radionici Lazareti na Veliki Petak 19. travnja 2019. u 19 h.

Veliki petak je simbol Magnum Crimena raspeća nevinog - svakog nevinog, ponaosob. Spriječiti zločin - od ubojstava i fizičkog nasilja nad nevinima do krimena korupcije i političke patologije koja tlači većinu - moralni je imperativ. Pomoći žrtvi, svakome koji pati - poziv je savjesti koja upravlja smisaonim životom čovjeka. Želimo svoje filmove ispuniti takvim smislom.

Svoje radove možete slati do 12. travnja 2019. putem vimea na
smiljatadic@net.hr


11th SHORT FILM REVIEW "UNDER THE CARPET"
call for works

11th short Film Show "Under the Carpet" in organization of Assotiation "red BLACK CARPET" will be happen in Dubrovnik, in the ART workshop Lazareti on Good Friday 19. On April 2019. In 19 hours.

Good Friday is the symbol of the Magnum Crimen the crucifixion of an Innocent -- every Innocent, individually. To prevent crime - from homicides and physical violence against Innocent to the crimen of corruption and political pathology that opress most of people - it is a moral imperative. To help the victim, anyone who suffers is a call of conscience that governs the meaningful life of a man. We want to fulfill our films with such meaning.

You can send Your work by 12. On April 2019. Via Vimeo at
smiljatadic@net.hr
*************************************************************************************************

10. Revija KRATKOG FILMA "ISPOD TEPIHA"
call for works

10th short Film Show "Under the Carpet" in organization of Assotiation "red BLACK CARPET" will be happen in Dubrovnik, in the ART workshop Lazareti on Good Friday 19. On April 2019. In 19 hours.

Good Friday is the symbol of the Magnum Crimen the crucifixion of an Innocent -- every Innocent, individually. To prevent crime - from homicides and physical violence against Innocent to the crimen of corruption and political pathology that thwart most of people - it is a moral imperative. To help the victim, anyone who suffers is a call of conscience that governs the meaningful life of a man. We want to fulfill our films with such meaning.

You can send Your work by 12. On April 2019. Via Vimeo at
smiljatadic@net.hr
10th SHORT FILM REVIEW "UNDER THE CARPET"
Call for works

10. The short film "UNDER THE CARPET" will be event in Dubrovnik on October 31, 2018, on the eye of All Saints' Day. For, precious people who - our world which is tired of the centuries-old whirl of hatred, lies, grossness, and abstinence - feed on their inexhaustible love, goodness, sacrifice, not looking for a pediatrician, "red carpet" for their holiness - these people are our constant inspiration.

You can send your works to October 10, 2018 on
smiljatadic@net.hr
*************************************************************************************************

9. Revija KRATKOG FILMA "ISPOD TEPIHA"
Poziv za prijavu filmova

9. Revija kratkog filma "Ispod tepiha" održat će se u Dubrovniku, u AR Lazareti 30.3.2018. na Veliki Petak.
Veliki Petak vidimo kao parabolu o žrtvi, o nasilju nad nevinima,o mračnjaštvu egzekutora i prosvjetljujućoj moći patnje, o moralnoj nakaznosti i moralnom idiotizmu. Iz iskustva znamo da su moralne nakaze i moralni idioti svuda oko nas (i u nekima od nas), u obiteljima, u školama, na ulicama i CR/ve/NIM TEPISIMA.
- A tako često (i oduvijek) baš "uzorni" građani, farizeji sa "tepiha" iskaljuju "ispod tepiha" svoju kukavnost, sadizam, trulež.
Svojim svakodnevnim angažmanom podižemo taj "tepih" pokazujući današnje križeve i žrtve,
raskrinkavajući današnje ubojice i moralne idiote.
- I svojim filmovima podižemo taj "tepih".


Svoje radove možete slati do 15.3.2018. na
smiljatadic@net.hr
9th SHORT FILM REVIEW "UNDER THE CARPET"
call for works

9th Short Film Review "Under the Carpet" will be happen in Dubrovnik, AR Lazareti on March 30, 2018.
on Good Friday. The Good Friday we see as a parable about the victim, the violence against the innocent, the darkness of the executives, and the enlightening power of suffering, the darkness of the executives, and the enlightening power of suffering, the moral monstrosity, and the moral idiotism. From experience we know that moral freaks and moral idiots all over us (and in some of us), in families, in schools, in the streets, and on Black/red/ Carpets. - - And so often (and always) very "exemplary" citizens, the pharisees from "carpets" propagate "under the carpet" their cowardly, sadism, truffles.
With our daily engagement, we raisethis "carpet" by pointing today's crosses and sacrifices, unmasking today's murderers and moral idiots.
-And with our films we raise that "carpet".You can upload movies to 15.3.2018. on smiljatadic@net.hr
smiljatadic@net.hr


*************************************************************************************************

8 REVIJA KRATKOG FILMA "ISPOD TEPIHA"
poziv za prijavu filmova

8. Revija kratkog filma "Ispod tepiha" u organizaciji Udruge "CR/ve/NI TEPIH" održat će se u Dubrovniku 30. listopada 2017. - povodom, odnosno u čast, dana Svih Svetih - u čast onih (rijetkih) osoba koje su uspjele izgraditi sebe kao visoko moralna, altruistična, duhovna bića. Unatoč nepoticajnoj i, tako često, neprijateljskoj okolini punoj mediokriteta i ološa, čije su oni žrtve. Oni su "VEĆI OD ŽIVOTA", zato žive trajno, iznad vremena. - O tome razmišljamo svojim filmovima.

Svoje radove možete slati do 15. listopada 2017. na
smiljatadic@net.hr
8th SHORT FILM REVIEW "UNDER THE CARPET"
call for works

8th Short Film Review "Under the Carpet" will happen on October 30, 2017 in Dubrovnik, Croatia - in honor of All Saints' Day, in honor of that (rare) persons who successed to develop themselves like high moral, altruistical, spiritual human beings. In spite of nonstimulation and, so often, enemy of social environment which is full of mediocrities and rabble, and sacral persons become their victims.

Sacral persons are "GREATER THAN LIFE", because thay live durability, for ever. - We think about it by our films.
You can send your works to October 15, 2017 on mail
smiljatadic@net.hr


*************************************************************************************************

POZIV ZA PRIJAVU FILMOVA ZA 7. REVIJU KRATKOG FILMA "ISPOD TEPIHA"

7. Revija kratkog filma "ISPOD TEPIHA" u organizaciji Udruge CR/ve/NI TEPIH održat će se 11.4.2017. g., uoči Velikog Petka, u Dubrovniku u Art radionici Lazareti.

Koje teme nas zanimaju? - Veliki Petak memento je mučeništva, patnje, žrtve - a to su (nažalost) neiscrpne teme. Jer sadista je oduvijek nepodnošljivo mnogo.
Zanimaju nas i filmovi o tragičnom kontrapunktu senzibilnog pojedinca, moralno i kognitivno superiornog i svjetine zarobljene stereotipima, najnižim instinktima, pohlepom, nekrofilijom. Tako često svjedočimo nevinim žrtvama bjesomučnih krvnika s moralnog dna (koji izranjaju iz svjetine).

Svoje filmove možete slati do 1.4.2017. putem vimea na:

smiljatadic@net.hr
THE 7 SHORT FILM REVIEW "UNDER THE CARPET" - CALL FOR WORKS

The 7 Review Short Film UNDER THE CARPET in organisation of Assotiation "Red BLACK CARPET" will happened in Dubrovnik, Croatia, on April 11, 2017. in eye of Great Friday.

In which themes we are interested? - Great Friday is memento of the martyrdom, the suffering, the victim - these are (unfortunately) inexhaustible themes. Because, unbearable many sadists exist from ever.
We interested also in films about tragical counterpoint between sensitive individual who is moral and cognitive superior and human crowd captured by stereotypes, by the lowest instincts, by greed, by necrophilia.
So ofen we witness about innocent victims of maniacal torturers and killers from moral gutter (who come up from human crowd).

You can sand your films to April 1,2017 by vimeo on mail

smiljatadic@net.hr


*************************************************************************************************

POZIV ZA PRIJAVU FILMOVA ZA 6. REVIJU KRATKOG FILMA "ISPOD TEPIHA"

6. Revija kratkog filma ISPOD TEPIHA u ogranizaciji Udruge CR/ve/NI TEPIH održat će se u Dubrovniku
1. studenog 2016. (Dan Svih svetih).

"Čovjek - to su dvije stope zemlje
I jedan jarbol htijenja."
Tako malo materijalnog a puno duhovnog treba za očovječen život, osmišljen plemenitim
htijenjem za aktivnim pomaganjem, solidarnošću,
za stvaralaštvom.
- S onu stranu gladi za plijenom.
Pokažimo to svojim filmovima, jezgrovitim, konciznim da bi dugo ostali u nama.

Svoje filmove možete slati do 15. listopada 2016.g., putem vimea na email
smiljatadic@net.hr
-----------------------------------------------------------

CALL FOR WORKS

6th Short Film Review UNDER THE CARPET in organisation of Assotiation
"Red BLACK CARPET" will be happened in Dubrovnik on November 1, 2016.

"Human being - that is two steps of ground
And one mast of willing."
It's need so little material resources but so much spirit for the humane existence
which is maked sense by good willing - willing for active
helpness, for solidarity, for creativity.
- On other side oh the huger for plunder.
We will shaw it by our films - which have concise, short form, to be longer in our memory.

You can sand your films to October 15, 2016, by vimeo on email
smiljatadic@net.hr
**********************************************************************************************************************************************

POZIV ZA PRIJAVU FILMOVA ZA REVIJU "ISPOD TEPIHA"

Peta Revija kratkog filma ISPOD TEPIHA u organizaciji Udruge CR/ve/NI TEPIH održat će se u Dubrovniku
25.3.2016., na Veliki petak.
Želimo prikazati filmove o bijedi ljudskog nasilja, o nasilnicima koji, šireći nesreću oko sebe, trajno unesrećuju upravo sebe.
No, nadasve želimo svojim filmovima otkriti skrivene, uzvišene ljude koji svoje živote ne bacaju na moralno smetljište - već pretrpano, kako kojekakvim tzv. "povijesnim" osobama, tako i hrpama naših poznanika.

Svoje filmove možete slati do 20.3.2016. g., putem vimea na adresu:
smiljatadic@net.hr
---------------------------------------------------------------------

CALL FOR WORKS

5th Short Film Review UNDER THE CARPET in organisation of Assotiation "Red BLACK CARPET" will be hapenned in Dubrovnik on March 25, 2016.
We want to shaw the films about misery of human violence, about bullies who, difusing disaster around themself, permanently ruin just themself.
But, above all, we wish by our films to find out the concealed, high-minded human beings who don't discard their lives at moral rubbish heap - which is yet jammed as by pseudo historical persons as too by piles of our acquaintances.

You can sand your films to Good Friday, on March 20, 2016 by vimeo on email
smiljatadic@net.hr

**********************************************************************************************************************************************

POZIV ZA PRIJAVU FILMOVA ZA REVIJU "ISPOD TEPIHA"

Četvrta Revija kratkog filma ISPOD TEPIHA u organizaciji Udruge CR/ve/NI TEPIH održat će se u Dubrovniku
1. 11. 2015. na Dan Svih Svetih - kad naglašavamo koliko intenzivno žive u nama oni iznimni heroji Dobrote koji nam osvjetljavaju put. Svoju zahvalnost zbog trajne povezanosti s njima iskazujemo svojim životom i svojim filmovima.
Želimo filmovima pokazati čovjekovu najdublju potrebu, vokaciju za moralnim djelovanjem unatoč toliko čestim i užasnim aberacijama. I koliko god u stvarnosti i na filmu bilo psihopata pod /prozirnim/ socijalnim maskama, znamo, osjećamo da je empatija najviši doseg svijesti.

Svoje filmove možete slati, do 10. listopada 2015., na dvd-u na adresu:
Smilja Tadić
20000 Dubrovnik
M. Kneževića 8

ili putem vimea na mail smiljatadic@net.hr
CALL FOR WORKS

to the 4th UNDER THE CARPET Film Review in organisation of Association "Red BLACK CARPET".
The day-long review of short films will take place at Dubrovnik, Croatia, on November 1, 2015 - All Saints Day. So, whan we emphasise how much intensive live in us these exspecial heroes of Goodness who make light at our way. The thankfulness owning to our permanent tie with them we express in our life and in our films.
We want shaw by tham deep need and vocation of human beings to moral activity in spite of so often and terrible aberrations. And although so many psychopaths under the /transparent/ social masks are in our environment, we know and feel that empathy is the highest range of consciousness.

You can sand your works to October 10, 2015 by vimeo on mail
smiljatadic@net.hr
or on dvd on adress:
Smilja Tadic
20000 Dubrovnik, Croatia
M. Knezevica 8

**********************************************************************************************************************************************

PROGRAM REVIJE KRATKOG FILMA "ISPOD TEPIHA"

Revija kratkog filma "ISPOD TEPIHA" održat će se 3.4.2015. s početkom u 17 h
u Art radionici Lazareti, u Dubrovniku
Program:
Smilja Stanislava Stijepović - Retrospektiva II
Sunshine 7'
Pod reflektorima 3' 30''
Uspon 3'

Mix ISPOD TEPIHA
Eva Sekereš: Force of Attraction 5'20''
Kamila Kucikova: in Line 4'
Bartosz Kruhlik: http// 11'30''
Bartosz Kruhlik: The Heat 25'
Braća Pejić: Tata Mutant 25'
Luka Pejić: Tri želje 12'


POZIV ZA PRIJAVU FILMOVA ZA REVIJU "ISPOD TEPIHA"

Treća Revija kratkog filma ISPOD TEPIHA u organizaciji Udruge CR/ve/NI TEPIH održat će se u Dubrovniku 3. travnja 2015. (Veliki Petak).
ISPOD TEPIHA           fashion day

Komešanje i krici ispod tepiha su nepodnošljivi. Dok marširamo svojim reprezentativnim tepihom žureći u Nigdje, pod našim visokim potpeticama i ulaštenim cipelama leševi se miču (i viču).
Moramo podići tepih, suočiti se sa hororom.
Ološ iz visokog i niskog društva
uglađeni ubojice
bogoštovni mračnjaci
paralelni životi s obje strane (mjeseca) društ. tepiha
sudbine onih najboljih raspetih ispod tepiha
mix trivijalnosti (iznad tepiha) i užasa (ispod tepiha)
ukazat će se na ovoj modnoj reviji kratkog filma koja će se sprintom probijati kroz mrak i brda smeća ispod tepiha u jednom dahu, danu ili noći Velikog Petka.Svoje filmove, s linkom za gledanje, možete slati na mail: smiljatadic@net.hr ili dvd na adresu: Smilja Tadić, M. Kneževića 8, 20000 Dubrovnik.


SlikaCrtež


CALL FOR WORKS

to be submitted to 3th UNDER THE CARPET Film Revue in organization of Association "Red BLACK CARPET". The day-long short film revue will take place in Dubrovnik, Croatia, on April 3, 2015 - Good Friday.

UNDER THE CARPET           fashion day

Commotion and screams under the carpet are unbearable. During we are marshing on our representative carpet hurring to Nowhere, under our high heels and polished shoes, corpses move (and shout). - We must to raise the carpet, to confront with horor.
Rabble from high and low society
refined killers
religious ritualised obscurantists
parallel existences on both sides of (Moon) the social carpet
fates of the best persons crucified under the carpet
mix of trivials on the carpet and horor under the carpet
offer on this fashion short film review which will sprinting in its breaktrouth darkness and mountains of rubbish under the carpet in one breath, day or night of Good Friday.

Your films, with link for watching, submit to March18, 2015 on mail: smiljatadic@net.hr


Ilustracija 2